Składka roczna na PZŁ na 2012/2013

Łomża, 2012.10.05

Zn.spr. O – 458/2012

           

                                                  Koła łowieckie – wszystkie

 

                                                          

                                     K O M U N I K A T

 

1. Składka członkowska na PZŁ za rok 2013 ustalona została w wysokości:

a/ składka normalna – 315zł./w tym składka na PZŁ 282zł i ubezpieczenie 33 zł/.

b/ składka ulgowa – 174zł./w tym składka na PZŁ 141zł i ubezpieczenie 33zł/.

 

           Termin płatności składki na PZŁ za rok 2013 upływa z dniem 31.12.2012.

           Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2012  skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2012 nie ukończy 25 roku  życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 33 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

            Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

            Jednocześnie prosimy aby Koło Wasze, przesłało nam imienną listę wszystkich członków /macierzystych, niemacierzystych i honorowych/, z podaniem ich dokładnych adresów.

            Podajemy aktualne konto bankowe ZO PZŁ w Łomży                              

  Nr 18 1020 1332 0000 1702 0027 5396.

 

 

 

             Z myśliwskim

                                    „ DARZ  BÓR „                 Łowczy Okręgowy

 

                                                                                 Jerzy Włostowski